top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
 

1. REKISTERINPITÄJÄ
HenkilöstöWoima Oy
Tom Laaksonen

Linnavuorenkatu
Naantali
 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

HenkilöstöWoima Oy
Tom Laaksonen
Linnavuorenkatu
Naantali
040 741 6007
tom@henkilostovoima.fi
 

2. REKISTERÖIDYT
HenkilöstöWoima Oy:n henkilöstövuokraukseen, työnvälitykseen, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.
 

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriin kerätään asianomaisen itsensä luovuttamia työnhakuun liittyviä yhteys- ja muita tietoja. Rekisteriin kerätään  yritysasiakkaiden itsensä luovuttamia yhteystietoja sekä tietoja henkilöstötarpeista, kuten henkilöiden määrä ja toimenkuva.

Tietoja käytetään henkilöstöstön työnvälitys- ja vuokraustoiminnassa asianosaisen / asianosaisten suostumuksella. 
 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

etunimi
sukunimi
yritys
sähköpostiosoite
puhelinnumero
aikaisempi työkokemus sekä toiveet tulevasta työpaikasta /
henkilöstötarve

5. TIETOJEN SÄILYTYS
Sähköinen aineisto
Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän henkilökohtaisella tietokoneella ja / tai sähköpostissa salasanojen takana. Tietoihin on oikeus ja pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.
Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja siihen on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.

---------
 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena ja omakätisesti allekirjoitettuna, tai henkilökohtaisesti osoitteeseen HenkilöstöWoima Oy, Linnavuorenkatu, Naantali.
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

bottom of page